Barn og unges beste i fokus

Når man jobber med barn og unge skal fokuset rundt arbeidet alltid handle om hva som er til det beste for de det gjelder, nemlig barnet. Alle handlinger og beslutninger som tas “på vegne av barnet” skal sørge for at utfallet blir så bra som mulig for barnet det gjelder.

Det er da viktig at det er riktig fagfolk som er involvert og at man har flere synsvinkler på hver sak. Ved å lytte til flere ulike forslag kan man i fellesskap komme frem til den mest passende beslutning for hver enkelt sak.

At man er uenige i mange saker kan ofte være positivt fordi man da kan diskutere seg frem til en felles og samstemt plan. Det er lurt å gjøre det på denne måten i saker som er svært omfattende og berører et liv på en veldig dypttrengende måte.

I andre tilfeller igjen, som ikke er av avgjørende betydning for et barns liv kan det være lurt å følge vanlige prosedyrer for slike typer saker. Som regel vil man alltid ha en filosofi og en standardplan for hvordan situasjoner skal håndteres eller saker skal løses.

Selv om man har slike standardmetoder, må man alltid ta hensyn til hvert enkelt tilfelle, fordi ingen mennesker er like, noe som også gjelder for enkeltsaker. Barn kan reagere ulikt og oppføre seg ulikt fordi alle er skrudd sammen på forskjellige måter.

Det finnes ikke ett eneste menneske som er helt likt et annet. Det er da også viktig at man lytter til barna og deres ønsker for hvordan de ønsker at sine liv skal se ut. De er ikke alltid i stand til å kunne bestemme, men at de blir hørt og at man tar hensyn til deres synspunkter er alltid viktig, slik at man kanskje kan komme nærmest mulig en beslutning som de også er komfortable med.

Foreldre og foresatte har hovedansvaret for sitt barn og det er disse man alltid må forhøre seg med for å kunne fatte store beslutninger. Dersom de ikke selv er i stand til å ta seg av sine unger, er man nødt til å ta affære.

Dette er noe som ofte kan oppleves som ubehagelig, men det er da viktig å holde hodet kaldt og kalle inn de instanser som kan gjøre noe med saken. At riktig folk blir satt på saken er vesentlig for at barna skal få den oppveksten de fortjener.

Ofte er det slik at det er bedre å si ifra en gang for mye enn en gang for lite. Ved å gjøre dette kan man være mer sikker på at alle blir godt ivaretatt og at ingenting blir oversett. Ansatte ved institusjoner som jobber med barn og unge er nødt til å følge ekstra godt med på endret adferdsmønster eller fysiske endringer.

Klarer man å fange opp de som trenger det mest og følger opp slik man skal, vil hvert barn være et skritt nærmere et tryggere og bedre liv. Ved å lytte til barna og ta hensyn til dem, ivaretar man deres interesser og dermed setter fokus på hva som er det beste for barnet det gjelder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *