Hvordan påvirke i positiv retning?

Alle mennesker lærer best på forskjellige måter og ingen mennesker er like. Derfor er det viktig å tenke på individuelle forskjeller og forsøke å virkelig se alle som deltar i en gruppe og som lærer gjennom gruppeundervisning, noe som er det mest vanlige i dagens samfunn.

Allerede fra man går i barnehagen, til man er ferdig på videregående, er man en del av en gruppe som alle lærer det samme og dermed har de samme forutsetningene og mulighetene skolemessig.

Det man da ikke må glemme er alle de individuelle forskjellene mellom hvert barn. Alle har behov for å bli sett og hørt, noe de også har rett til. Dette vil ikke dermed si at alle har det samme behovet i like stor grad, men at noen trenger mer oppfølging enn andre, og at noen ikke ønsker like mye oppmerksomhet som mange andre trenger og får.

Man er nødt til å vise hensyn til hvert individ og hele tiden se an hver situasjon, slik at alle barn og unge kan føle seg komfortable og trygge i forhold til hvordan de selv ønsker og har behov for å ha det. Det man må være ekstra påpasselig med er de som fort havner utenfor.

Man vil alltid oppleve at visse barn eller unge har litt mer problemer enn andre til å lære og være like aktive i undervisning eller lek. Det er da spesielt viktig at man legger merker til disse individene og tar tak i de problemene de bærer på fortest mulig.

Kun på denne måten kan man forhindre at situasjoner eller tilstander blir verre, og at man i verste fall fullstendig mister taket på personen. Individuell tilrettelegging og god oppfølging er ofte nøkkelen til å lykkes ved slike tilfeller.

Jo tidligere man fanger opp slike tilfeller, jo tidligere kan man hjelpe til og forsøke å løse de problemene et barn har. Dette kan da gjøres gjennom tilrettelegging slik at forholdene blir tilpasset den enkelte. På denne måten kan hvert barn føle seg trygg i enhver situasjon, som igjen vil ha påvirkning på læring og konsentrasjon.

Det er også veldig viktig med god oppfølging. Ved å gjøre dette kan man kartlegge fremgang og om det eventuelt burde blitt prøvd andre typer metoder enn de som allerede har vært forsøkt, dersom de ikke har virket så langt.

For at barn og unge skal lykkes bør forhold som trygghet og stabilitet ligge til grunn, slik at de får mulighet til å konsentrere seg om det som ligger foran en i øyeblikket. Dette kan alle voksne som er involvert i et barns liv være med på å skape og påvirke i stor grad. Hovedansvaret ligger såklart hos foreldre eller andre foresatte, men ansatte ved ulike institusjoner som jobber med barn og unge har også et stort ansvar.

Ansvaret handler om å virkelig se alle barn og lytte til ethvert barns individuelle preferanser når det gjelder læring og lek. Tilrettelegging for de som har litt mer problemer enn andre er viktig for at alle skal kunne klare å henge med, samtidig som man fortest mulig bør fange opp de som er på vei til å falle av lasset og hjelpe de tilbake på rett spor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *