Lokale behov

Enhver arena for barn og unge vil har sine egne utfordringer og ulike situasjoner som skal takles. Problemer av samme art kan dukke opp på ulike steder, men som regel er ingen situasjoner helt like. For å løse ulike problemer er det derfor viktig at man tar lokale hensyn og hele tiden tilpasser læringsmaterialer og metoder til lokalmiljøene.

Å tilpasse til lokalmiljøene vil si å for eksempel trappe opp norsklæringen dersom man opplever treghet innen dette, eller lære barn om farene rundt å leke ved dype vann uten en voksen tilstede dersom en barnehage eller skole ligger nært et dypt vann.

De som bor ved store byer kan for eksempel ha nytte av å lære om hvordan man skal oppføre seg i trafikken i større grad den det barn som bor på landet har. Alle barn må lære seg å se til både høyre og venstre før de går over veien, men de som bor i tettbygde strøk har større risiko for å møte på mange på biler.

Motsatt kan det være mer nyttig for et barn som vokser opp på landet å ha mer kunnskap om giftige bær og sopper, eller hva man skal gjøre dersom man møter på en elgku med kalver.

Alle disse farene og hensynene man må ta som er listet opp her er fysiske farer man er nødt til å være obs på. Det er samtidig andre lokale hensyn man må ta som har med det psykiske å gjøre.

Flere steder opplever man mobbing og andre typer utfordringer som man er nødt til å ta tak i. Slike utfordringer er de mest kritiske når det gjelder barn og unge, fordi man har lett for å havne utenfor, noe som kan følge med en livet ut. Mobbing eller utfrysning kan sette spor som aldri går bort, og som gir traumer man aldri blir kvitt, dersom det går for langt.

Forebygging av mobbing er da helt essensielt for å skape gode og trygge læringsmlijøer ved skoler. Man bør alltid oppfordre til åpenhet og respekt for alle mennesker, uavhengig av hudfarge, seksuell legning, religiøs tilknytning eller sosial bakgrunn.

Noen skoler vil oppleve problemer med dette i større grad enn det andre gjør, og dersom man opplever noen form for mobbing eller erting, vil aldri en situasjon være helt lik en annen. Det er derfor det er viktig å tilpasse tiltakene rettet mot problemet til de lokale behovene.

Å lære av tidligere tilfeller og alltid se etter eksempler på hvordan ting kan gjøres er selvfølgelig helt greit, men det er viktig å ikke dra alt under en kam, og gå for fort fram med konklusjoner og antakelser. Ved mange tilfeller kan dette slå helt feil, og kan føre til at barn og unge ikke føler seg hørt og sett.

At alle blir hørt, sett og tatt hensyn til, er viktig for at barn og unge føler seg trygge og har det godt på skolen. Ingen skal grue seg til å gå på skolen, noe man kan sørge for ved ta lokale hensyn både når det gjelder læringsmetoder, innhold i læringen, forebygging og tiltak mot mobbing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *